Jest decyzja Prezydenta w sprawie ustawy o skok z 2009 r.

Prezydent RP, zgodnie z art. 122 ust. 4 Konstytucji, zwrócił Sejmowi w celu usunięcia niezgodności ustawę o skok z 2009 r.  Lepsze to, aniżeli dalsze zwlekanie. W dniu 25 kwietnia […]

Definicja biura usług płatniczych

Co to jest biuro usług płatniczych ? Odpowiedź na to pytanie jest istotna w świetle upływającego za kilka dni terminu wpisu do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców podmiotów, które […]

24 kwietnia 2012 r. upłynie bardzo ważny termin przewidziany ustawą o usługach płatniczych

O jaki termin chodzi ? Otóż według art. 171 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (u.u.p.) „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność […]

Model płatności za pomocą instrumentu płatniczego według ustawy o usługach płatniczych

O modelu płatności według dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącej usług płatniczych na Wspólnym Rynku (DZ. Urz. WE L 319 z 5.12.2007 ze […]