Opłata sądowa w sprawach o roszczenia wynikające z czynności bankowych

Co do zasady, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłatę stosunkową pobiera się sprawach o prawa majątkowe i wynosi ona 5% wartości przedmiotu […]

Kilka słów o sankcji kredytu darmowego w ustawie o kredycie konsumenckim

Ochrona konsumenta realizowana przez prawo konsumenckie polega przede wszystkim na zapewnieniu konsumentowi odpowiedniej informacji o usłudze (produkcie, towarze), tak aby mógł on dokonać w pełni świadomego wyboru. Nie inaczej jest […]

Kiedy klient banku może żądać wyjaśnienia dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej ?

Według art. 70 ust. 1 pr. bank. uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Ustawa prawo bankowe bardzo ogólnie definiuje zdolność kredytową stwierdzając jedynie, że „przez zdolność kredytową rozumie się […]

Jakie postanowienia powinna zawierać umowa kredytu bankowego ? Część II – odsetki maksymalne

Każda umowa kredytu bankowego, bez względu na to, czy jest, czy też nie jest, kwalifikowana jako umowa kredytu konsumenckiego, musi określać obowiązek i termin zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu, a przede […]