Warsztaty „Serwisy transakcyjne i działalność TPP w świetle Dyrektywy PSD II”

W wyniku wdrożenia dyrektywy PSD II sektor usług płatniczych na polskim rynku ulegnie znaczącym zmianom. Powstanie prawna możliwość wprowadzenia do obrotu podmiotów trzecich, które uzyskają dostęp do informacji o rachunku […]

Nowe obowiązki dostawców usług płatniczych – implementacja dyrektywy PAD

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji jest już dostępny projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz o nadzorze nad rynkiem finansowym , który ma implementować postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego […]

Model płatności za pomocą instrumentu płatniczego według ustawy o usługach płatniczych

O modelu płatności według dyrektywy 2007/64/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 listopada 2007 r. dotyczącej usług płatniczych na Wspólnym Rynku (DZ. Urz. WE L 319 z 5.12.2007 ze […]