cookie policy

Uprzejmie informujemy, że korzystanie przez Państwa ze strony witoldsrokosz.pl wymaga przetwarzania danych osobowych, m.in. numeru IP, a także danych pozyskiwanych poprzez pliki cookies lub inne podobne mechanizmy.

Skorzystanie ze strony internetowej wiąże się z koniecznością przedstawienia Państwu informacji wymaganych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako „RODO”.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Witold Srokosz.

Przetwarzamy Państwa dane osobowe w następujących celach:

  • w celu umożliwienia Państwu korzystania ze strony internetowej witoldsrokosz.pl dla zapoznania się z naszą ofertą, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celach analitycznych i statystycznych: dla zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania informacji oraz zarządzania systemami informatycznymi, prowadzenia statystyk odwiedzin strony internetowej pozwalających na usprawnienie prowadzonej działalności, doboru usług do potrzeb naszych klientów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • w celu rozpatrywania skarg, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze Państwa danych osobowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

Państwa dane osobowe możemy udostępniać: podmiotom świadczącym obsługę informatyczną strony internetowej.

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Państwa dane osobowe są przechowywane przez …… lat.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek korzystania z niniejszej strony internetowej.

W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa:

  • prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także otrzymania ich kopii,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych;
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

This site uses cookies – small text files that are placed on your machine to help the site provide a better user experience. In general, cookies are used to retain user preferences, store information for things like shopping carts, and provide anonymised tracking data to third party applications like Google Analytics. As a rule, cookies will make your browsing experience better. However, you may prefer to disable cookies on this site and on others. The most effective way to do this is to disable cookies in your browser. We suggest consulting the Help section of your browser or taking a look at the About Cookies website which offers guidance for all modern browsers

EN