Kiedy klient banku może żądać wyjaśnienia dokonanej przez bank oceny zdolności kredytowej ?

Według art. 70 ust. 1 pr. bank. uzależnia przyznanie kredytu od zdolności kredytowej kredytobiorcy. Ustawa prawo bankowe bardzo ogólnie definiuje zdolność kredytową stwierdzając jedynie, że „przez zdolność kredytową rozumie się zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w terminach określonych w umowie”. Tak więc ustawodawca pozostawia bankom dużą swobodę w ustaleniu zdolności kredytowej. W praktyce istotnym ograniczeniem tej swobody są postanowienia rekomendacji T wydanej w lutym 2010 r. przez KNF. Rekomendacje nie mają charakteru prawnie wiążącego, ale banki mimo to i tak się do nich stosują. Naturalne jest to, że klienta banku może interesować powód odmowy udzielenia kredytu, a w szczególności odpowiedź na pytanie dlaczego bank uznał, że klient nie posiada zdolności kredytowej. Jeżeli klient banku jest przedsiębiorcą (w rozumieniu ustawy o swobodzie prowadzenia działalności gospodarczej) to wówczas może powołać się na art. 70 ust. 5 pr. bank., który stanowi, że „na wniosek ubiegającego się przedsiębiorcy, bank przekazuje, w formie pisemnej, wyjaśnienie dotyczące dokonanej przez siebie oceny zdolności kredytowej”. Ustawa przy tym zastrzega, że opłata za sporządzenie takiego wyjaśnienia powinna być odpowiednia do wysokości kredytu. Niestety uprawnienie z art. 70 ust. 5 pr. bank. nie dotyczy osób, które nie są przedsiębiorcami, a w szczególności konsumentów. Tak więc osoby takie, w świetle przepisów ustawy Prawo bankowe, nie mogą żądać od banku wyjaśnienia powodów odmowy udzielenia kredytu,  w tym również przyczyny ustalenia przez bank braku zdolności kredytowej. Pewne możliwości daje jednak przepis art. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2011 r., Nr 126, poz. 715 ze zm). Z możliwości tej może jednak skorzystać tylko klient banku, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego a bank odmówił mu udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie sprawdzenia informacji zawartych w zbiorze danych innego podmiotu (na przykład w BIK lub w BIG) lub zbiorze danych banku. W takiej sytuacji klient banku może zażądać od banku niezwłocznego udzielenia bezpłatnej informacji o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazuje bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano. Niestety tego rodzaju sprawdzenie to tylko jeden z wielu elementów mających wpływ na ostateczny wynik badania zdolności kredytowej – pozostałych elementów bank nie ma obowiązku ujawniać konsumentowi.

Kategoria