Komentarz do art. 5 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych

Art. 5. Nazwa „spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa” może być używana wyłącznie przez podmioty zwane „kasami” w rozumieniu ustawy.

1. Artykuł 5 u.s.k.o.k. wprowadza zakaz używania nazwy „spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa” przez podmioty inne aniżeli spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe w rozumieniu u.s.k.o.k. Na gruncie tej ustawy termin „kasy” jest równoznaczny z spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi (zob. art. 1 u.s.k.o.k.).

2. Przepis art. 5 u.s.k.o.k. należy do tej samej grupy przepisów co art. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 ze zm.; dalej pr. bank.) i ma na celu ochronę nazwy „spółdzielcza kasa oszczędnościowo – kredytowa”. Stanowi uzupełnienie regulacji art. 3 pr. bank., który chroni nazwy „bank” oraz „kasa”. Według art. 3 pr. bank. wyrazy „bank” lub „kasa” mogą być używane w nazwie oraz dla określenia działalności lub reklamy wyłącznie banku w rozumieniu art. 2 pr. bank. Jednak art. 3 pkt 1 i 2 pr. bank. wprowadza wyjątek od tego generalnego zakazu używania wyrazu „kasa” i stanowi, że :

- nie dotyczy to jednostek organizacyjnych używających wyrazów „bank” lub „kasa”, z których działalności jednoznacznie wynika, że jednostki te nie wykonują czynności bankowych (pkt 1);

- wyraz „kasa” może być także używany w nazwie oraz do określenia działalności lub reklamy jednostki organizacyjnej, która na podstawie odrębnej ustawy gromadzi oszczędności oraz udziela pożyczek pieniężnych osobom fizycznym zrzeszonym w tej jednostce (pkt 2).

Wyjątek przewidziany w art. 3 pkt. 2 pr. bank. bez wątpienia ma zastosowanie do spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych.

3. Ustawa o skok nie zwiera osobnej regulacji karnej, która miałaby sankcjonować naruszenie zakazu z art. 5 u.s.k.o.k. Wydaje się, że w praktyce wystarczy możliwość stosowania art. 171 ust 2 pr. bank. według którego karze przewidzianej w art. 171 ust. 1 (czyli karze grzywny do 5.000.000 zł i karze pozbawienia wolności do lat 3) podlega ten, kto prowadząc działalność zarobkową wbrew warunkom przewidzianym w ustawie, używa w nazwie jednostki organizacyjnej niebędącej bankiem lub do określenia jej działalności lub reklamy wyrazów „bank” lub „kasa”. Karze tej podlega również osoba, która działa w imieniu lub w interesie osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej (zob. art. 171 ust. 3 pr. bank.).