Komentarz do art. 7 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych

Art. 7. u.s.k.o.k. 2009  Utworzenie kasy wymaga uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego. Z wnioskiem o wydanie zezwolenia występują założyciele kasy. Założyciele kasy są obowiązani ustanowić od 1 do 3 pełnomocników, którzy […]

System SKOK a samodzielność spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych

Z treści art. 2 ustawy o skok z 2009 r. (a także art. 2 ustawy o skok z 1995 r.) wynika, że spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe są spółdzielniami w […]

Komentarz do art. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędno-ściowo – kredytowych

Art. 1 Ustawa określa zasady tworzenia, organizacji i działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, zwanych dalej „kasami”, i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, zwanej dalej „Kasą Krajową”, oraz zasady […]