24 kwietnia 2012 r. upłynie bardzo ważny termin przewidziany ustawą o usługach płatniczych

O jaki termin chodzi ? Otóż według art. 171 ust. 1 ustawy o usługach płatniczych (u.u.p.) „osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, inne niż dostawcy, które w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy prowadzą działalność gospodarczą w zakresie usług płatniczych mogą kontynuować tę działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez wymogu uzyskania zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1, albo wpisu do rejestru, nie dłużej jednak niż w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Z uwagi na to, że ustawa o usługach płatniczych weszła w życie 24 października 2011 r. ten sześciomiesięczny termin upływa 24 kwietnia 2012 r., czyli za kilka dni. :) Przepis art. 171 ust. 1 u.u.p. nie dotyczy dostawców usług płatniczych wskazanych w art. 4 ust. 2 u.u.p., czyli nieco uproszczając m.in. : banków krajowych, oddziałów banków zagranicznych, instytucji kredytowych (oczywiście w rozumieniu polskiej ustawy Prawo bankowe), oddziałów instytucji kredytowych, instytucji pieniądza elektronicznego, instytucji płatniczych (które już uzyskały odpowiednie zezwolenie, lub też postępowanie dotyczące wydania zezwolenia jest w toku), spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, Kasy Krajowej oraz biur usług płatniczych (które zostały już wpisane do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców). Natomiast przepis ten dotyczy każdego (osoby fizycznej, prawnej a nawet jednostki organizacyjnej niebędącej osobą prawną), kto nie będąc dostawcą usług płatniczych, prowadzi działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług płatniczych, czyli świadczy usługi wymienione w art. 3 ust. 1 u.u.p., w taki sposób, że jego działalność ma znamiona działalności gospodarczej. W istocie ustawodawca ma tu „na myśli” takie podmioty, które są kwalifikowane jako krajowe instytucje płatnicze lub jako biura usług płatniczych. Komisja Nadzoru Finansowego takie podmioty nazywa odpowiednio „potencjalnymi instytucjami płatniczymi” i „potencjalnymi biurami usług płatniczych”, też ładnie :) Konsekwencje przekroczenia terminu, który upływa 24 kwietnia 2012 r., są raczej mało przyjemne – może być to grzywna do 5 milionów złotych albo kara pozbawienia wolności do lat 2, przy czym obie te kary mogą zostać wymierzone łącznie (art. 150 ust. 1 u.u.p.). Niby to wszystko proste, ale …. jest pewien „haczyk”. Z przepisu art. 171 ust. 1 u.u.p. wprost to nie wynika, ale przepis ten dotyczy w oczywisty sposób tylko tych podmiotów, które prowadzą działalność OBJĘTĄ ZAKRESEM PRZEDMIOTOWYM ustawy o usługach płatniczych. Może być zatem tak, że dana usługa kwalifikuje się jako usługa płatnicza w rozumieniu art. 3 ust. 1 u.u.p., ale nie jest objęta zakresem przedmiotowym tej ustawy ze względu na zastosowanie wyłączenia przewidzianego w art. 6 u.u.p. I podmiot świadczący taką usługę nie będzie musiał uzyskiwać zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej (czy też nie będzie musiał uzyskać wpisu do rejestru jako biuro usług płatniczych). Warto o tym pamiętać.

Kategoria