Jeżeli roszczenie się przedawniło a mimo to ściga Cię firma windykacyjna

Okazuje się, że RODO ma dobre strony... Konsument możne m.in. dzięki powołaniu się na przepisy RODO oraz przepisy Kodeksu Cywilnego skutecznie zażądać od firmy windykacyjnej zaprzestania działań windykacyjnych dotyczących przedawnionego roszczenia, w tym przede wszystkim wysyłania wezwań do zapłaty i innych nękających pism. Każdy przypadek jest inny i wymaga indywidualnej oceny. Co do zasady, według znowelizowanego w tym roku art. 118 k.c., jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata. Ta najnowsza wersja art. 188 k.c. obowiązuje od dnia 9 lipca 2018 r. Dla roszczeń powstałych przed tą datą trzeba zastosować reguły intertemporalne zawarte w art. 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1104). Najważniejsza z tych reguł, zawarta w ustępie 1 tego artykułu, stanowi, że do roszczeń powstałych przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej k.c. (tj. przed dniem 9 lipca 2018 r.) i w tym dniu jeszcze nieprzedawnionych stosuje się od dnia 9 lipca 2018 r. przepis art. 118 w brzmieniu obowiązującym po tym dniu (a zatem w brzmieniu podanym wyżej).

Jeżeli jesteś pewien lub podejrzewasz, że roszczenie Twojego wierzyciela się przedawniło, a mimo to firma windykacyjna prowadzi przeciwko Tobie windykację - skontaktuj się z nami. Pomożemy.

KONTAKT: kancelaria@witoldsrokosz.pl