Kilka uwag o odwołaniu członka zarządu banku spółdzielczego

Jak to wynika z art. 12 ust. 3  ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2014, poz. 109 ze zm.; dalej u.f.b.s.) członka zarządu banku spółdzielczego odwołuje przede wszystkim rada nadzorcza, przy czym nie jest tu konieczna zgoda Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto wydaje się, że taką kompetencję ma również walne zgromadzenie (zgromadzenie przedstawicieli) w przypadku, gdy nie udzieli ono absolutorium członkowi zarządu, ale oczywiście jest to kwestia kontrowersyjna. Z całą pewnością nie można uzależnić odwołania członków zarządu od zgody innego organu banku spółdzielczego. Ze względu na treść art. 52 §  2 pr. spółdz.  odwołanie członka zarządu nie oznacza automatycznego rozwiązania z nim stosunku pracy - konieczne jest podjęcie dodatkowych czynności, które będą skutkować rozwiązaniem stosunku pracy. Orzecznictwo sądowe jednolicie zajmuje stanowisko, iż odwołanie z funkcji członka zarządu spółdzielni stanowi wystarczającą przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie umowy o pracę, którą z nim zawarto w związku z powierzeniem funkcji. Ustawodawca pozostawia radzie nadzorczej dużą swobodę w podejmowaniu decyzji o odwołaniu członka zarządu. Można wskazać granice tej swobody, tj. wskazać sytuacje, kiedy to rada nadzorcza powinna odwołać członka zarządu. Takie sytuacje można ustalić na podstawie przepisów ustawy Prawo spółdzielcze dotyczących zakazu konkurencji, przepisów ustawy Prawo bankowe określających kompetencje KNF do odwoływania i zawieszania członków zarządu, a także na podstawie zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Natomiast nie można wskazać sytuacji, kiedy to rada nadzorcza banku spółdzielczego, ze względów merytorycznych, nie może odwołać członka zarządu. Odwołany członek zarządu może zaskarżyć uchwałę rady nadzorczej o odwołaniu, ale tylko ze względów formalnych. Ponadto gdy członek zarządu jest członkiem banku spółdzielczego jako spółdzielni (co do zasady takim członkiem nie musi być, chyba że statut stanowi inaczej) przysługuje mu prawo,  o ile statut przewiduje dopuszczalność postępowania wewnątrzspółdzielczego (art. 32 pr. spółdz.), odwołania się do walnego zgromadzenia jako organu wyłącznie kompetentnego do rozpatrywania odwołań od uchwał rady w tym postępowaniu (art. 38 § 1 pkt 9 pr. spółdz.). Następnie, gdy walne zgromadzenie podejmie uchwałę, może zaskarżyć ją do sądu na podstawie art. 42 pr. spółdz. Generalną zasadą jest, że stosunek członkostwa w zarządzie banku spółdzielczego ustaje z dniem upływu kadencji lub z chwilą odwołania przez radę nadzorczą. Jednak ustawa Prawo bankowe przewiduje szczególne sytuacje, kiedy to stosunek członkostwa ulega rozwiązaniu z mocy prawa (art. 145 ust. 2, art. 153 ust. 2, art. 148 ust. 1 pkt 1 pr. bank.). Należy pamiętać, że kluczowe dla skuteczności odwołania członka zarządu jest dochowanie wymagań formalnych, a te są określone przede wszystkim w statucie banku spółdzielczego oraz w regulaminie jego rady nadzorczej. Niniejszy wpis stanowi jedynie bardzo ogólny zarys problematyki odwołania członka zarządu banku spółdzielczego. W pełni materia ta została opracowana w artykule, który wkrótce pojawi się na łamach Monitora Prawa Bankowego.

Kategoria