Komentarz do art. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędno-ściowo – kredytowych

Art. 1 Ustawa określa zasady tworzenia, organizacji i działalności spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych, zwanych dalej „kasami”, i Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej, zwanej dalej „Kasą Krajową”, oraz zasady sprawowania nadzoru nad kasami i Kasą Krajową. Artykuł 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych (nazywanej dalej u.s.k.o.k.) określa zakres przedmiotowy i podmiotowy tej ustawy. Zakres podmiotowy jest wąski i obejmuje przede wszystkim spółdzielcze kasy oszczędnościowo – kredytowe (nazywane dalej kasami) oraz Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową (nazywaną dalej Kasą Krajową). Konsekwentnie ustawa dotyczy również członków kas, kreując ich prawa i obowiązki. Ponadto, choć to nie zostało wyraźnie zaakcentowane w treści art. 1, w zakres podmiotowy wchodzi Komisja Nadzoru Finansowego (KNF), która wykonuje państwowy nadzór nad kasami oraz Kasą Krajową. To głównie kryterium podmiotowe (zmodyfikowane nieco przez kryterium przedmiotowe) legło u podstaw podziału materii ustawy na przepisy dotyczące : -  kwestii ogólnych Rozdział 1 – Przepisy ogólne (art. 1 – 9), - członków kas : Rozdział 2 – Członkowie kas, ich prawa i obowiązki (art. 10 – 16), - spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych : Rozdział 3 – Organy kas (art. 17 – 23), Rozdział 4 – Gospodarka finansowa kas (art. 24 – 40), - Kasy Krajowej : Rozdział 5 – Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa (art. 41 – 59), - wykonywaniu przez KNF państwowego nadzoru nad kasami oraz Kasą Krajową : Rozdział 6 – Nadzór nad spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi i Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową (art. 60 - 80), - kwestii związanych z wejściem w życie ustawy : Rozdział 7 – Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe (art. 81 - 93). Zakres przedmiotowy ustawy obejmuje tworzenie, organizację i działalność kas oraz Kasy Krajowej a także wykonywanie nad  nimi przez KNF nadzoru państwowego. Przepisy mieszczące się w tym zakresie rozrzucone są po całej ustawie.  Poza tym zakresem pozostaje likwidacja kas oraz postępowanie upadłościowe, które w ogóle nie są uregulowane w u.s.k.o.k. (wyjątek stanowi regulacja art. 74 u.s.k.o.k.). Do postępowania upadłościowego kas i ich likwidacji znajdują zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2003, Nr 188, poz. 1848 ze zm., nazywanej dalej pr. spółdz.). Warto również zauważyć, że przepisy u.s.k.o.k. nie przewidują możliwości przekształcenia spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w banki spółdzielcze.