Opodatkowanie przychodu z zamiany kryptowalut

Do końca 2017 r. panowało w praktyce przekonanie, że zamiana jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę nie powoduje powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku dochodowego (tak od osób fizycznych, jak i prawnych). Jednak ostatnio, w interpretacji indywidualnej 522259/I Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 22 grudnia 2017 r. (sygn.  0113-KDIPT2-1.4011.493.2017.1.DJD), wyraźne stwierdzono, że „zamianę jednej kryptowaluty na inną kryptowalutę należy traktować analogicznie jak zamianę jakichkolwiek innych praw majątkowych (np. wierzytelności)”. Według art. 603 k.c. przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą stronę własność rzeczy w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Powszechnie przyjmuje się, że przedmiotem umowy zamiany mogą być także zbywalne prawa majątkowe. Jednostka kryptowaluty jest kwalifikowana jako prawo majątkowe. Tak więc zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej „także w przypadku, gdy w dokonywanej transakcji nie występuje element tradycyjnej waluty, a jedynie zachodzi zamiana jednej Kryptowaluty na drugą – po stronie Wnioskodawczyni powstaje przychód”. Stanowisku temu nie można odmówić logiki. Szczególnie nie da się już, przy obecnym rozwoju rynku kryptowalut, obronić stanowiska, że nie można ustalić wartości wymienianych kryptowalut w stosunku do prawnego środka płatniczego („waluty tradycyjnej”). Wskazuje się na to w interpretacji indywidualnej, gdzie stwierdza się wprost, że „zamieniane rzeczy/prawa majątkowe mają swoją wartość, którą można określić (np. w przypadku zamiany Bitcoin na Ether na giełdzie Kryptowalut - giełda ta określa wartości, zarówno Bitocin, jak i Ether wyrażone w walucie tradycyjnej).” Takie samo stanowisko zajął Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej 522148/I z 20.12.2017 r. (sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.433.2017.1.AP).