Ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z 5 listopada 2009 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw

W dniu 26 lipca 2012 r. została ogłoszona w Dzienniku Ustaw pod pozycją 855 ustawa o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych z dnia 5 listopada 2009 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 855). Ustawa wchodzi w życie w dniu 27 października 2012 r. ! Artykuł 24 ust. 4 i art. 83 pkt 1 i 2 wchodzą w życie z dniem 27 stycznia 2014 r. Tak więc spółdzielcze kasy oszczędnościowo - kredytowe mają obowiązek utrzymywać współczynnik wypłacalności na poziomie 5 % dopiero od 27 stycznia 2014 r. oraz dopiero z tą datą nastąpi nowelizacja ustawy o NBP, na wskutek której kasy i Kasa Krajowa staną się częścią systemu bankowego (najogólniej rzecz ujmując - kasy będą miały obowiązek utrzymywania rezerw obowiązkowych w NBP (poprzez Kasę Krajową), a NBP będzie mógł wspomagać system SKOK kredytem udzielonym Kasie Krajowej na zasilenie funduszu stabilizacyjnego). Artykuł 24 ust. 6 wchodzi w życie z dniem 27 kwietnia 2013 r. Stanowi on, że Minister właściwy do spraw instytucji finansowych określi, w drodze rozporządzenia, po zasięgnięciu opinii Komisji Nadzoru Finansowego i Kasy Krajowej, sposób i szczegółowe zasady obliczania współczynnika wypłacalności kasy, mając na względzie w szczególności konieczność uwzględnienia rodzajów i poziomu ryzyka występującego w działalności kasy oraz wymaganego poziomu funduszy własnych przez kasę. Zgodnie z art. 90 dotychczasowe przepisy w zakresie współczynnika wypłacalności wydane przez Kasę Krajową zachowują moc do czasu wejścia w życie tego rozporządzenia. Do dnia 27 lipca  2013 r. kasy, na podstawie art. 86 ust. 1, mają obowiązek wystąpić do KNF z wnioskami o zatwierdzenie : 1) statutów dostosowanych do przepisów ustawy; 2) prezesów zarządów Natomiast Kasa Krajowa musi wystąpić do KNF o zatwierdzenie statutu dostosowanego do przepisów ustawy oraz o zatwierdzenie członków zarządu do dnia 27 kwietnia 2013 r. Co więcej, do 27 stycznia 2013 r. kasy, zgodnie z art. 87, są obowiązane do przeprowadzenia audytu zewnętrznego i przekazania jego wyników Komisji Nadzoru Finansowego, Kasie Krajowej, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Narodowemu Bankowi Polskiemu, Komitetowi Stabilności Finansowej oraz Krajowej Radzie Spółdzielczej. Audyt przeprowadza biegły rewident. Tekst ustawy jest dostępny na stronie http://www.dziennikustaw.gov.pl